Laboratoria przyszłości PDF Drukuj Email

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).

W ramach programu  „Laboratoria Przyszłości” organ prowadzący  otrzymał kwotę 30 000 zł. bez konieczności wniesienia wkładu własnego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Bogumiłku.

 
Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę PDF Drukuj Email

                 unia

Projekt pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

__________________________________________________________________________

Projekt pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”

Beneficjent - Powiat Częstochowski

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie
11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Łączna wartość projektu: 359 425,00 zł w tym dofinansowanie ze środków UE: 305 511,25 zł.

Celem głównym projektu pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” jest podniesienie jakości kształcenia edukacyjnego oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych u 36 uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nowatorskie metody nauczania oraz doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK. Ponadto wzrost kompetencji i kwalifikacji 8 nauczycieli  do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na skutek zrealizowania kursów/studiów z zakresu pedagogiki specjalnej w okresie realizacji projektu.

 

W ramach zadań w projekcie zaplanowano:

- Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnością w szkole podstawowej specjalnej wraz z wyposażeniem pracowni

- Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnością w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy wraz z wyposażeniem

- Doskonalenie umiejętności i kompetencji dla nauczycieli

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.06.2021 r. – 31.12.2022 r.

 
RPSL.11.02.02-24-07GH/17 PDF Drukuj Email
logotyp

Projekt „Równe szanse – lepszy start” adresowany jest do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do  Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – ponadgimnazjalnej -  przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym  im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.

W trakcie realizacji projektu weźmie w nim  udział  20 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną      w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi  uczęszczających do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania zawodowego, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych beneficjentów – uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku -  poprzez realizację cyklu zajęć dodatkowych, warsztatów i kursów specjalistycznych.

Formy wsparcia dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku w okresie 2018 – 2020:

 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu rękodzielnictwa – 240 godz.
 2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu ogrodnictwa – 240 godz.
 3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu gastronomii – 240 godz.
 4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu krawiectwa i dziewiarstwa – 240 godz.
 5. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu techniki i stolarstwa – 240 godz.
 6. Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 160 godz.
 7. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów:

- kursy i szkolenia umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, dodatkowych umiejętności

 1. a)      Szkolenie „Scapbooking i Cardmaking” – 10 godz.
 2. b)      Kurs „Pielęgnacja ogrodów” – 32 godz.
 3. c)      Kurs „Profesjonalna dekoracja i nakrywanie stołu” – 8 godz.
 4. d)      Kurs „Wykonywanie biżuterii z filcu” – 10 godz.
 5. e)      Warsztaty „Stolarstwo” – poziom podstawowy – 40 godz.
 6. f)       Kurs „Obsługa komputera i Internetu dla potrzeb prac biurowych” – 30 godz.
 7. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu
 8. a)      Bukieciarz / Florysta – 80 godz.
 9. b)      Ceramika w edukacji artystycznej i terapii – kurs III st. – 60 godz.
 10. c)      Ogrodnik terenów zielonych – 80 godz.
 11. d)      Przyrządzanie potraw z elementami carvingu – 16 godz.
 12. e)      Kucharz małej gastronomii – 80 godz.
 13. f)       Krój i szycie – 80 godz.
 14. g)      Projektowanie mebli – 60 godz.
 15. Praktyki zawodowe z trenerem pracy - 150h/na osobę  - organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Po zakończeniu  tego cyklu kształcenia młodzież  zostanie  wyposażana w umiejętności, które  zostaną  wykorzystane w  ich zatrudnieniu  w warunkach chronionych lub wspomaganych. Młodzież, która będzie uczestniczyć   w  zajęciach odbywających się w Pracowni „Kucharz małej gastronomii”

w Pracowni ogrodniczej, Pracowni  rękodzielniczej, Pracowni krawieckiej , czy  Pracowni  drewna  i metalu,  komputerowej czy innej a także w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych, gabinetach rewalidacyjnych, logopedycznych, sali rehabilitacyjnej  zwiększy swoją samodzielność i zaradność życiową. Zaplanowane zajęcia  oprócz polepszania funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego intelektualnie  w domu rodzinnym, przygotują go również do wykonywania prostych prac w sektorze usług i zatrudnieniu wspomaganym. Podczas zajęć z rękodzielnictwa uczniowie  będą doskonalić w dalszym ciągu  własną dokładność i cierpliwość.

Wykorzystają bardzo nowoczesne, różnorodne narzędzia i materiały,  będą uczyć  się organizacji stanowiska pracy .  Podczas całego cyklu kształcenia będziemy również doskonalić  i kształtować sprawności szkolne ucznia tj.: czytanie, pisanie, liczenie, praca z komputerem. Poszerzymy  wiedzę na temat otoczenia społecznego i przyrodniczego. Będziemy kształtować  w dalszym ciągu  umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu tj.: komunikowanie się, samoobsługa, posługiwanie się pieniędzmi, dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo, poruszanie się środkami komunikacji  i wiele innych.  Nasi uczniowie  będą także brać  udział w wycieczkach edukacyjnych  i turystycznych, które zwiększą ich śmiałość, poczucie pewności i orientację w najbliższym otoczeniu.

 1.    Przedmiotem projektu jest:                  
 • Podniesienie jakości  i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego zawodowego, poprzez realizację celów szczegółowych:
   Stworzenie sprawnie działającego i obejmującego większą liczbę uczniów Szkoły Specjalnej    Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku systemem doradztwa zawodowego poprzez wprowadzenie w szkole godzin poświęconych na doradztwo zawodowe i propagowanie dzięki temu korzyści płynących z wyboru właściwej ścieżki  kształcenia.
 • Zmniejszenie poziomu dysproporcji w trakcie procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć, jak również doradztwo i opiekę psychologiczną.
 • Uatrakcyjnienie nauki i zwiększenie oferty edukacyjnej - zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów,
 • wyposażenie wszystkich klas Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  w Bogumiłku     w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.                                                                                           
 • Wyposażenie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie  w umiejętności i wiadomości, które zostaną wykorzystane w zatrudnieniu chronionym lub wspomaganym.
 1. 2.      Grupy docelowe

Uczniowie/Uczennice Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku

 

 1. 3.      Wkład w wiązkę projektów

Projekt wpisuje się w wiązkę projektu „Równe szanse – równy start”, który obejmuje Priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów i podziałanie 12.2.2 – Infrastruktura edukacyjna – nowoczesna baza dydaktyczna

 1. 4.      Koszt Projektu -   814 663,85 zł

Wkład własny finansowy i rzeczowy – 40 733,20 zł.

 

 1. 5.      Jak będą finansowane działania po zakończeniu Projektu?

Większość zajęć będzie kontynuowana w ramach środków budżetowych posiadanych przez Ośrodek tzn. w ramach zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, pozalekcyjnych.

 
Dzień Kobiet PDF Drukuj Email

Drogie Panie.

Z okazji Waszego święta życzymy Wam

abyście były podziwiane i kochane,

ale także rozumiane i szanowane.

By Was rozpieszczano,lecz także traktowano poważnie.

Byście były obsypywane nie tylko kwiatami ale

i słowami oraz dowodami wdzięczności

i uznania, po prostu za to...że jesteście,

jakie jesteście i co robicie-           

w domu,w pracy i w życiu społecznym.       

Aby Dzień Kobiet trwał nie jeden,

lecz 365 dni w roku.

tulipany

 


free pokerfree poker

BIP

Reklama

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama