Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę PDF Drukuj Email

Projekt pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

__________________________________________________________________________

Projekt pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”

Beneficjent - Powiat Częstochowski

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie
11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Łączna wartość projektu: 359 425,00 zł w tym dofinansowanie ze środków UE: 305 511,25 zł.

Celem głównym projektu pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” jest podniesienie jakości kształcenia edukacyjnego oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych u 36 uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nowatorskie metody nauczania oraz doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK. Ponadto wzrost kompetencji i kwalifikacji 8 nauczycieli  do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na skutek zrealizowania kursów/studiów z zakresu pedagogiki specjalnej w okresie realizacji projektu.

 

W ramach zadań w projekcie zaplanowano:

- Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnością w szkole podstawowej specjalnej wraz z wyposażeniem pracowni

- Zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnością w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy wraz z wyposażeniem

- Doskonalenie umiejętności i kompetencji dla nauczycieli

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.06.2021 r. – 31.12.2022 r.

 
RPSL.11.02.02-24-07GH/17 PDF Drukuj Email
logotyp

Projekt „Równe szanse – lepszy start” adresowany jest do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do  Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – ponadgimnazjalnej -  przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym  im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.

W trakcie realizacji projektu weźmie w nim  udział  20 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną      w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi  uczęszczających do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania zawodowego, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych beneficjentów – uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku -  poprzez realizację cyklu zajęć dodatkowych, warsztatów i kursów specjalistycznych.

Formy wsparcia dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku w okresie 2018 – 2020:

 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu rękodzielnictwa – 240 godz.
 2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu ogrodnictwa – 240 godz.
 3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu gastronomii – 240 godz.
 4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu krawiectwa i dziewiarstwa – 240 godz.
 5. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu techniki i stolarstwa – 240 godz.
 6. Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 160 godz.
 7. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów:

- kursy i szkolenia umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, dodatkowych umiejętności

 1. a)      Szkolenie „Scapbooking i Cardmaking” – 10 godz.
 2. b)      Kurs „Pielęgnacja ogrodów” – 32 godz.
 3. c)      Kurs „Profesjonalna dekoracja i nakrywanie stołu” – 8 godz.
 4. d)      Kurs „Wykonywanie biżuterii z filcu” – 10 godz.
 5. e)      Warsztaty „Stolarstwo” – poziom podstawowy – 40 godz.
 6. f)       Kurs „Obsługa komputera i Internetu dla potrzeb prac biurowych” – 30 godz.
 7. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu
 8. a)      Bukieciarz / Florysta – 80 godz.
 9. b)      Ceramika w edukacji artystycznej i terapii – kurs III st. – 60 godz.
 10. c)      Ogrodnik terenów zielonych – 80 godz.
 11. d)      Przyrządzanie potraw z elementami carvingu – 16 godz.
 12. e)      Kucharz małej gastronomii – 80 godz.
 13. f)       Krój i szycie – 80 godz.
 14. g)      Projektowanie mebli – 60 godz.
 15. Praktyki zawodowe z trenerem pracy - 150h/na osobę  - organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Po zakończeniu  tego cyklu kształcenia młodzież  zostanie  wyposażana w umiejętności, które  zostaną  wykorzystane w  ich zatrudnieniu  w warunkach chronionych lub wspomaganych. Młodzież, która będzie uczestniczyć   w  zajęciach odbywających się w Pracowni „Kucharz małej gastronomii”

w Pracowni ogrodniczej, Pracowni  rękodzielniczej, Pracowni krawieckiej , czy  Pracowni  drewna  i metalu,  komputerowej czy innej a także w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych, gabinetach rewalidacyjnych, logopedycznych, sali rehabilitacyjnej  zwiększy swoją samodzielność i zaradność życiową. Zaplanowane zajęcia  oprócz polepszania funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego intelektualnie  w domu rodzinnym, przygotują go również do wykonywania prostych prac w sektorze usług i zatrudnieniu wspomaganym. Podczas zajęć z rękodzielnictwa uczniowie  będą doskonalić w dalszym ciągu  własną dokładność i cierpliwość.

Wykorzystają bardzo nowoczesne, różnorodne narzędzia i materiały,  będą uczyć  się organizacji stanowiska pracy .  Podczas całego cyklu kształcenia będziemy również doskonalić  i kształtować sprawności szkolne ucznia tj.: czytanie, pisanie, liczenie, praca z komputerem. Poszerzymy  wiedzę na temat otoczenia społecznego i przyrodniczego. Będziemy kształtować  w dalszym ciągu  umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu tj.: komunikowanie się, samoobsługa, posługiwanie się pieniędzmi, dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo, poruszanie się środkami komunikacji  i wiele innych.  Nasi uczniowie  będą także brać  udział w wycieczkach edukacyjnych  i turystycznych, które zwiększą ich śmiałość, poczucie pewności i orientację w najbliższym otoczeniu.

 1.    Przedmiotem projektu jest:                  
 • Podniesienie jakości  i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego zawodowego, poprzez realizację celów szczegółowych:
   Stworzenie sprawnie działającego i obejmującego większą liczbę uczniów Szkoły Specjalnej    Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku systemem doradztwa zawodowego poprzez wprowadzenie w szkole godzin poświęconych na doradztwo zawodowe i propagowanie dzięki temu korzyści płynących z wyboru właściwej ścieżki  kształcenia.
 • Zmniejszenie poziomu dysproporcji w trakcie procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć, jak również doradztwo i opiekę psychologiczną.
 • Uatrakcyjnienie nauki i zwiększenie oferty edukacyjnej - zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów,
 • wyposażenie wszystkich klas Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  w Bogumiłku     w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.                                                                                           
 • Wyposażenie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie  w umiejętności i wiadomości, które zostaną wykorzystane w zatrudnieniu chronionym lub wspomaganym.
 1. 2.      Grupy docelowe

Uczniowie/Uczennice Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku

 

 1. 3.      Wkład w wiązkę projektów

Projekt wpisuje się w wiązkę projektu „Równe szanse – równy start”, który obejmuje Priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów i podziałanie 12.2.2 – Infrastruktura edukacyjna – nowoczesna baza dydaktyczna

 1. 4.      Koszt Projektu -   814 663,85 zł

Wkład własny finansowy i rzeczowy – 40 733,20 zł.

 

 1. 5.      Jak będą finansowane działania po zakończeniu Projektu?

Większość zajęć będzie kontynuowana w ramach środków budżetowych posiadanych przez Ośrodek tzn. w ramach zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, pozalekcyjnych.

 
Dzień Kobiet PDF Drukuj Email

Drogie Panie.

Z okazji Waszego święta życzymy Wam

abyście były podziwiane i kochane,

ale także rozumiane i szanowane.

By Was rozpieszczano,lecz także traktowano poważnie.

Byście były obsypywane nie tylko kwiatami ale

i słowami oraz dowodami wdzięczności

i uznania, po prostu za to...że jesteście,

jakie jesteście i co robicie-           

w domu,w pracy i w życiu społecznym.       

Aby Dzień Kobiet trwał nie jeden,

lecz 365 dni w roku.

tulipany

 
Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych PDF Drukuj Email

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych - zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

16.10.2020

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym  będą obowiązywały od poniedziałku, 19 października 2020 r. do czasu obowiązywania strefy żółtej i czerwonej na danym terenie.

Czytaj więcej:

 


free pokerfree poker

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama