Drukuj

KÓŁKO PLASTYCZNE

Osoba prowadząca: mgr Barbara Seliga

Zaj?cia plastyczne w pracy z dzieckiem niepe?nosprawnym intelektualnie s? bardzo wa?nym elementem ich terapii i wspomagania rozwoju. Daj? dziecku rado?? tworzenia, dotykania, manipulowania, ogl?dania . Pozwalaj? mu tworzy?. Dzi?ki nim mo?na w przyjemny i stosunkowo prosty sposób pomaga? dzieciom uwierzy? we w?asne, niepowtarzalne, sobie tylko w?a?ciwe mo?liwo?ci i zdolno?ci plastyczne. Umo?liwiaj? uczniom z ró?nymi deficytami osi?gni?cie sukcesu , którego w innych dziedzinach dziecko to osi?gn?? nie mo?e.  Sprzyjaj? ogólnemu rozwojowi dzieci, ich integracji, ?agodzeniu napi?cia u jednostek nadpobudliwych i pobudzaniu do dzia?ania dzieci apatycznych.

Kó?ko plastyczne dzia?a w naszym  O?rodku  od 1998 r.. Cotygodniowe zaj?cia s? okazj? do rozwijania zdolno?ci plastycznych, s? ?wietn? drog? do usprawniania manualnego, wzbogacania do?wiadcze? poprzez wprowadzanie coraz to nowych technik , ciekawych materia?ów i narz?dzi. Wykonywanie ró?nych prac plastycznych jest przyjemnym- przynosz?cym dziecku wiele rado?ci- sposobem sp?dzania czasu.  

Na zaj?ciach dzieci, m?odzie? tworz? swoje prace przez mi?dzy innymi:

 • malowanie z u?yciem farb (plakatowe, akwarele, akrylowe), tuszów, past;
 • malowanie na szkle i folii;
 • malowanie ró?nego typu kredkami (?wiecowymi, o?ówkowymi, pastelami suchymi, pastelami t?ustymi);
 • rysowanie za pomoc? ró?nego typu narz?dzi: kredek, o?ówków, mazaków, kredy,  ?wiecy, patyków;
 • modelowanie z plasteliny, modeliny, gliny, masy papierowej, solnej i innych ciastowatych mas, ?niegu, gipsu,
 • papieru, bibu?y, tkanin itp.
 • uk?adanie kompozycji z materia?u przyrodniczego,
 • wyplatanie papierowej wikliny.
  Dobór tworzywa plastycznego, techniki oraz czas trwania okre?lonych czynno?ci dostosowany jest do indywidualnych mo?liwo?ci oraz upodoba? uczniów. Tematyka prac jest ró?na. Czasem jest to wytwór spontaniczny, innym razem temat zostaje niejako zasugerowany (zwi?zany np. ze zbli?aj?cymi si? ?wi?tami, imprez?, por? roku,  czy tematem konkursu plastycznego). Zaj?cia  prowadzone s? przy muzyce w  przyjaznej atmosferze i mi?ym nastroju tak, aby sam proces tworzenia dostarcza? uczniom rado??.

  Uczniowie prezentuj? swoje prace z du?ym powodzeniem (cz?sto zdobywaj?c nagrody i wyró?nienia) w konkursach plastycznych, wystawach i kiermaszach organizowanych zarówno w naszym O?rodku jak i poza nim. Wystawy prac uczniów s? ?ród?em ogromnej satysfakcji, pozwalaj? dzieciom zaistnie?, motywuj? do dalszego dzia?ania, co tak bardzo wa?ne jest w nabywaniu samodzielno?ci i dla ich zaistnienia w spo?ecze?stwie.

                                                                                                  mgr Barbara Seliga