PDF Drukuj Email

Bardzo wa?nym momentem „w ?yciu” naszej placówki by?o nadanie przez Rad? Powiatu w Cz?stochowie na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady O?rodka imienia Jana Brzechwy 6 pa?dziernika 2006r. Powsta?a wtedy nowa tradycja Urodziny O?rodka- co roku kadra pedagogiczna na czele z Pani? Dyrektor Len? Nie?pielak i Pani? Renat? W?odarsk? - opiekunem Teatrzyku „Iskierka” organizuj? mi?dzyszkolny Konkurs -  Zabaw? „Akademia Pana Brzechwy” zapraszaj?c do udzia?u w konkursie uczniów Szkó? Podstawowych z terenu Gmin: Lelów, Irz?dze oraz ich nauczycieli. Rado?ci  z uczestnictwa w Konkursie  jest bardzo wiele – zarówno dla dzieci jak i dla nas ich opiekunów Wspólne dzia?ania ucz? nas pracy w zespole, anga?uj? ca?? spo?eczno?? O?rodka jak równie? naszych wspania?ych Przyjació?. Taki patron zobowi?zuje – uczestniczymy wi?c w ogólnopolskiej Akcji „Ca?a Polska czyta dzieciom”, organizujemy w ci?gu roku szkolnego wiele konkursów wewn?trznych w poszczególnych szko?ach jak równie? w internacie O?rodka.

 
W naszym O?rodku nauczyciele realizuj? w?asne programy edukacyjne – program wychowania, program profilaktyczny, program bezpiecze?stwa w O?rodku, program w?asny opracowany do szko?y ponadgimnazjalnej – Szko?y Specjalnej Przysposabiaj?cej do Pracy, program nauki udzielania pierwszej pomocy pt. „My te? umiemy ratowa? ?ycie”, program ekologiczny, program zdrowotny, program komunikacyjny, programy kó?ek zainteresowa?, program pracy harcerskiej i wiele, wiele innych.

 

W naszym O?rodku cz?sto sk?adaj? wizyt?  go?cie z zaprzyja?nionych samorz?dów i placówek specjalnych z Powiatu Jeziora Bode?skiego w Niemczech, z Powiatu ?niaty?skiego na Ukrainie, z Anglii a ostatnio z W?gier.

Przygotowujemy si? tak?e do przyj?cia w przysz?ym roku na prze?omie czerwca i lipca  prawie 60 osobowej grupy dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej z Rosji, z Moskwy oraz z  Bies?anu – ( dzieci po ataku terrorystycznym) a tak?e z  Francji, z Pary?a w ramach  realizowanego przez nas od dwóch lat programu europejskiego „Handy Art.” czyli „Sprawny w sztuce”.  W ramach tego programu wychowankowie naszego O?rodka pod opieka kadry pedagogicznej prezentowali swoje umiej?tno?ci plastyczne, taneczne i wokalne w Moskwie w 2005r.   i w Pary?u w 2007r. gdzie ich twórcza dzia?alno?? sta?a si? ogromnym sukcesem. Dzi?ki programowi poznaj? tak?e kultur? i tradycje naszych przyjació? bior?cych udzia? w Programie.

W 2007r. grupa nauczycieli na czele z Pani? Dyrektor go?ci?a tak?e w zaprzyja?nionej placówce specjalnej w Powiecie Bode?skim,  aby zaczerpn?? pozytywne wzorce dotycz?ce organizacji kszta?cenia zawodowego specjalnego dla m?odzie?y upo?ledzonej umys?owo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

  

Wiele uda?o nam si? osi?gn?? w ci?gu tych 40 lat ale i wiele wyzwa? przed nami. Wierzymy, ?e wspólne dzia?ania ca?ej spo?eczno?ci placówki oraz  Przyjació? O?rodka pozwol? na wszechstronny rozwój naszych dzieci, na ukazanie im pi?kna otaczaj?cego ?wiata a tak?e na rozwój zawodowy kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obs?ugi– „ Bo gdzie ??cz? wspólne cele tam s? wszyscy przyjaciele” jak napisa? Jan Brzechwa. 

 

 

 
free pokerfree poker

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama