PDF Drukuj Email

1. mgr Nie?pielak Lena - dyrektor O?rodka

2. mgr Bry?a Ma?gorzata - nauczyciel

3. mgr Druciarz Jolanta - nauczyciel

4. mgr Giermala Marianna - nauczyciel

4. mgr Gorzkowska Mariola - nauczyciel

5. mgr Jurek Agnieszka - nauczyciel

6. mgr Korczak Agnieszka - nauczyciel

7. mgr Kostka Agnieszka - nauczyciel

8. mgr Pietraszek Inga - nauczyciel

9. mgr Popió? Irena - nauczyciel

10. mgr Sad?o? Krystyna - nauczyciel religii

11. mgr Seliga Barbara - nauczyciel

12. mgr Skrzypczyk Beata - nauczyciel

13. mgr Sosnowska El?bieta - nauczyciel

14. mgr Staszowski Arkadiusz - nauczyciel

15. mgr Trz?siak Maria - nauczyciel

16. mgr Trz?siak Marta - nauczyciel

17. mgr Tyjas Robert - nauczyciel

18. mgr Wierzbicka Bo?ena - nauczyciel

19. mgr W?odarska Renata - nauczyciel

20. mgr Wójcik Danuta - nauczyciel

21 mgr Worw?g Janina - nauczyciel nauczania indywidualnego

       Zapewnienie odpowiedniej kadry pedagogicznej jest warunkiem prawid?owego funkcjonowania i w?a?ciwej realizacji podstawowych zada? O?rodka. W pierwszym dziesi?cioleciu stan kwalifikacji nauczycieli by? bardzo zró?nicowany. Sytuacja uleg?a poprawie w drugim dziesi?cioleciu funkcjonowania placówki, gdy nast?pi?a znaczna stabilizacja kadry oraz podwy?szanie przez ni? poziomu wykszta?cenia. Ostatnie pi?tnastolecie przynios?o zupe?n? zmian? w strukturze kwalifikacji kadry. Podnosi je ona poprzez studia magisterskie, podyplomowe oraz na innych formach kszta?cenia nauczycieli. Ulega zmianie tak?e polityka kadrowa placówki. Zatrudnia si? przede wszystkim osoby z wy?szym wykszta?ceniem specjalistycznym. W?ród kadry pedagogicznej O?rodka licz?cej 44 nauczycieli poszczególnych szkó? i nauczycieli wychowawców internatu nie brak jest entuzjastów nauczycielskiej profesji. Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w O?rodku to ludzie o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zdolni do empatii i wra?liwi na potrzeby osób niepe?nosprawnych. Du?? wag? w O?rodku przywi?zuje si? do samokszta?cenia i doskonalenia zawodowego. Taki poziom przygotowania kadry do pracy sprawia, i? rozumie ona problemy dziecka specjalnej troski. Potrafi w swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy dydaktyczno– wychowawczej i rewalidacyjnej znale?? rado?? i zadowolenie. ?

 
free pokerfree poker

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama