PDF Drukuj Email

1. mgr Szymczyk Halina - wicedyrektor O?rodka

2. mgr Abramska Agata - nauczyciel wychowawca

3. mgr Bieda Gra?yna - nauczyciel wychowawca

4. mgr Brych Edyta - nauczyciel wychowawca

5. mgr D?browski Piotr - nauczyciel wychowawca

6. mgr Dziura Katarzyna - nauczyciel wychowawca

7. mgr Dziura Olga - nauczyciel wychowawca

8. Gajewska Lidia - nauczyciel wychowawca

9. mgr Janik Halina - nauczyciel wychowawca

10. mgr Jasion Iwona - nauczyciel wychowawca

11. mgr Kiepal Bo?ena - nauczyciel wychowawca

12. mgr Kot Danuta - nauczyciel wychowawca

13. mgr Lema?ska Bogumi?a - nauczyciel wychowawca

14. mgr Mazur Ewelina - nauczyciel wychowawca

15. mgr Nowak Agnieszka - nauczyciel wychowawca

16. mgr Pikos Iwona - nauczyciel wychowawca

17. mgr Stefa?ska Ma?gorzata - nauczyciel wychowawca

18. mgr Urba?czyk Gra?yna - nauczyciel wychowawca

19. mgr W?odarska Agnieszka - nauczyciel wychowawca

20. mgr Wo?ek Piotr - nauczyciel wychowawca

21. mgr Wójcik Piotr -nauczyciel wychowawca

22. mgr Kulawi?ska Bo?ena - psycholog

        Zapewnienie odpowiedniej kadry pedagogicznej jest warunkiem prawid?owego funkcjonowania i w?a?ciwej realizacji podstawowych zada? O?rodka. W pierwszym dziesi?cioleciu stan kwalifikacji nauczycieli by? bardzo zró?nicowany. Sytuacja uleg?a poprawie w drugim dziesi?cioleciu funkcjonowania placówki, gdy nast?pi?a znaczna stabilizacja kadry oraz podwy?szanie przez ni? poziomu wykszta?cenia. Ostatnie pi?tnastolecie przynios?o zupe?n? zmian? w strukturze kwalifikacji kadry. Podnosi je ona poprzez studia magisterskie, podyplomowe oraz na innych formach kszta?cenia nauczycieli. Ulega zmianie tak?e polityka kadrowa placówki. Zatrudnia si? przede wszystkim osoby z wy?szym wykszta?ceniem specjalistycznym. W?ród kadry pedagogicznej O?rodka licz?cej 44 nauczycieli poszczególnych szkó? i nauczycieli wychowawców internatu nie brak jest entuzjastów nauczycielskiej profesji. Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w O?rodku to ludzie o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zdolni do empatii i wra?liwi na potrzeby osób niepe?nosprawnych. Du?? wag? w O?rodku przywi?zuje si? do samokszta?cenia i doskonalenia zawodowego. Taki poziom przygotowania kadry do pracy sprawia, i? rozumie ona problemy dziecka specjalnej troski. Potrafi w swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy dydaktyczno– wychowawczej i rewalidacyjnej znale?? rado?? i zadowolenie.

 
free pokerfree poker

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama