PDF Drukuj Email

MA?Y TEATRZYK

Osoba prowadz?ca: mgr Bo?ena Wierzbicka

„Ma?y Teatrzyk” istnieje od 2006r. Powsta? on z inicjatywy Pani Dyrektor, którego  g?ównym celem by?o w??czenie najm?odszych i najmniej sprawnych wychowanków w ?ycie O?rodka, rozbudzenie ich zdolno?ci i wra?liwo?ci artystycznych.

Wyst?py w ramach tego zespo?u daj? ma?ym aktorom mo?liwo?? obcowania ze sztuk?, zaprezentowania swoich umiej?tno?ci i zdolno?ci przed rodzicami, go??mi odwiedzaj?cymi nasz? Placówk?, a tak?e przed szersz? publiczno?ci? podczas udzia?u w ró?nego rodzaju imprezach organizowanych poza naszym O?rodkiem.       

Wychowankowie przy wspó?udziale nauczycieli i nauczycieli wychowawców internatu ch?tnie bior? udzia? w przygotowaniach oraz w samych wyst?pach artystycznych organizowanych na terenie Placówki, jak i poza ni?. Ogromn? rado?? sprawia  dzieciom prezentowanie swoich umiej?tno?ci tanecznych przed publiczno?ci?.

Wychowankowie zaprezentowali si? w inscenizacjach muzyczno- ruchowych, na przyk?ad:  

       - „Serce pik, pik”,

       - taniec murzy?ski do utworu „Makumba”

       - ?wi?teczne utwory„ ?wi?teczny czas” oraz „Mój kochany Miko?aju”,

       - „Owocowa samba” z repertuaru M. Je?owskiej,

       - „Dobrze si? baw” z repertuaru Smerfne hity 4.

Wyst?py „Ma?ego Teatrzyku” dostarczaj? ogl?daj?cym niezapomnianych wra?e? i g??bokich wzrusze?. S? bardzo pi?knie odbierane przez widzów i nale?? do najbardziej oklaskiwanych.

                                                                                                   mgr Bo?ena Wierzbicka


 
free pokerfree poker

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama