PDF Drukuj Email

Zespó? teatralny „Iskierka” prowadzony przez mgr Renat? W?odarsk? i mgr Arkadiusza Staszowskiego z pomoc? mgr Gra?yny Urba?czyk, mgr Gra?yny Biedy, mgr Ma?gorzaty Stefa?skiej, a tak?e Pa? Beaty Wasik – krawcowej O?rodka i Marii Derejczyk - praczki, które od wielu lat szyj? dzieciom, a w?a?ciwie wyczarowuj? z kawa?ków kolorowych materia?ów kostiumy do kolejnych przestawie?.
Teatrzyk „Iskierka” od kilku lat zdobywa I miejsce na Harcerskim Przegl?dzie
Przedstawie? Jase?kowych w Lelowie, Harcerskim Przegl?dzie Przedstawie? Jase?kowych
w Kielcach, a tak?e bierze udzia? w Przegl?dzie Zespo?ów Teatralnych w Gliwicach. Corocznie od wielu lat uczniowie wspólnie z opiekunami ko?a teatralnego przygotowuj? dwa spektakle: jase?ka oraz bajk?. Przedstawiaj? je w trakcie spotka? z rodzicami, go??mi odwiedzaj?cymi O?rodek, a tak?e wyje?d?aj? ze spektaklami do zaprzyja?nionych przedszkoli, szkó?, placówek, DPS w Lelowie, jak równie? wyst?puj? z przedstawieniami jase?kowymi w Ko?ciele Parafialnym w Lelowie.

Z inicjatywy Pani Dyrektor zosta? powo?any „Ma?y Teatrzyk”, którego celem by?o w??czenie najm?odszych i najmniej sprawnych wychowanków w ?ycie O?rodka, rozbudzenie ich zdolno?ci i wra?liwo?ci artystycznych. Wyst?py w ramach tego zespo?u daj? ma?ym aktorom mo?liwo?? obcowania ze sztuk?, zaprezentowania swoich umiej?tno?ci i zdolno?ci przed rodzicami i innymi go??mi. Nasi wychowankowie czerpi? rado?? z wyst?pów i odnoszonych sukcesów. Opiekunkami s?: mgr Bo?ena Wierzbicka, mgr Inga Pietraszek, mgr Barbara Seliga, mgr Irena Popió?, mgr El?bieta Sosnowska, mgr Bogumi?a Lema?ska, mgr Iwona Pikos, mgr Ma?gorzata Stefa?ska, mgr Agnieszka Nowak, mgr Iwona Jasion, mgr Bo?ena Kiepal, mgr Halina Janik, mgr Agata Abramska, mgr Danuta Kot.

 
free pokerfree poker

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama