PDF Drukuj Email

Nasz O?rodek by? inicjatorem i organizatorem I Olimpiady Specjalnej by?ego województwa cz?stochowskiego. Wychowankowie brali udzia? w Olimpiadach Specjalnych Polska na terenie ca?ego kraju, a jeden z naszych uczniów uczestniczy? w mi?dzynarodowej Olimpiadzie Specjalnej w Glasgow w Szkocji, zajmuj?c II miejsce w rzucie pi?eczk? palantow?. Zosta? zakwalifikowany tak?e do udzia?u w Olimpiadzie Specjalnej w Lizbonie, ale ze wzgl?du na rozwi?zanie si? Komitetu Olimpiad Specjalnych w Cz?stochowie nie wzi??
w niej udzia?u. Po d?ugiej przerwie dyrektor O?rodka nawi?za?a wspó?prac? ze Stowarzyszeniem Olimpiad Specjalnych Polska – ?l?skie i od 1 marca 2004 r. na terenie O?rodka dzia?a Sekcja Terenowa „Je?yki” w ramach Olimpiad Specjalnych Polska – ?l?skie. Prezesem i jednocze?nie trenerem Sekcji jest mgr Robert Tyjas. Cz?onkowie sekcji w chwili obecnej bior? aktywny udzia? w wielu zawodach, mitingach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych Polska – ?l?skie. Dzi?ki dodatkowym ?rodkom finansowym przekazanym przez Starost? Cz?stochowskiego, by?o mo?liwe zaopatrzenie Sekcji w niezb?dny sprz?t sportowy i ubranie sportowe. Sekcja Terenowa „Je?yki’ wspólnie ze Stowarzyszeniem Olimpiad Specjalnych Polska ?l?skie i O?rodkiem w Bogumi?ku we wrze?niu 2008r., 2009r i 2010r by?a organizatorem Zawodów Regionalnych w Badmintona

 
free pokerfree poker

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama