PDF Drukuj Email

Internat spe?nia przede wszystkim funkcj? opieku?czo - wychowawcz?. W okresie nauki szkolnej dla wielu uczniów staje si? drugim domem, zapewniaj?c im prawid?owe warunki do rozwoju psychofizycznego.

Nowy budynek internatu zosta? oddany do u?ytku 18 pa?dziernika 2002r., dzi?ki ogromnemu zaanga?owaniu ówczesnego Starosty Cz?stochowskiego Pana Wies?awa B?ka, Zarz?du Powiatu Cz?stochowskiego i Rady Powiatu w Cz?stochowie, ówczesnego dyrektora Boles?awa Po?piecha i kierownika internatu Stanis?awa Wilgockigo, a tak?e Powiatu Jeziora Bode?skiego w Niemczech – Starosty Siegfrieda Tanna i spo?ecze?stwa tego Powiatu. Ka?da z grup internackich posiada swój segment mieszkalny, w którym koncentruje si? jej „?ycie”. Pokoje dzienne i sypialnie ka?dej z grup wychowawczych, a jest ich siedem, w 2006r. zosta?y wyposa?one w nowe meble, komplety wypoczynkowe, sprz?t audiowizualny (zestawy komputerowe, DVD), firanki, zas?ony dzi?ki ?rodkom finansowym pochodz?cym z Programu „Edukacja…” PFRON Oddzia? w Katowicach oraz Starostwu Powiatowemu w Cz?stochowie. Wszystkie pomieszczenia s? urz?dzone funkcjonalnie i estetycznie.

Nauczyciele wychowawcy organizuj? prac? w przydzielonych grupach, pomagaj? w nauce, analizuj? sytuacj? rodzinn? i materialn? podopiecznych. Celem ich oddzia?ywa? jest przyzwyczajenie dzieci i m?odzie?y do samodzielnego bytowania na miar? ich indywidualnych mo?liwo?ci. Wszystkie podejmowane dzia?ania s?u?? realizacji celu nadrz?dnego, jakim jest zast?pienie wychowankom domu rodzinnego. To bardzo istotne, zw?aszcza dla tych, dla których placówka jest jedynym bezpiecznym miejscem pobytu. Przebywaj? bowiem u nas równie? dzieci b?d?ce pó?sierotami, sierotami naturalnymi i sierotami spo?ecznymi. Zapewniamy im opiek?, kszta?cenie, godn? egzystencj? i nale?yte wychowanie wspólnie z Placówk? Opieku?czo – Wychowawcz? w Blachowni.

W dzia?alno?ci wychowawczo-opieku?czej uwzgl?dniana jest wspó?praca ze ?rodowiskiem rodzinnym. Czasowe przej?cie funkcji rodziny nie mo?e bowiem oznacza? odizolowania jej od wp?ywu na dziecko, lecz poprzez wspó?prac? ze ?rodowiskiem rodzinnym i podtrzymywanie wi?zi, dopomaganie jej i uwzgl?dnianie ?ycze?.

W pracy O?rodka staramy si? stosowa? zasad? pomocy wzajemnej, wsparcia, wspólnego rozwi?zywania problemów nie tylko wychowawczych, ale i bytowych. Zaj?cia w internacie zwi?zane s? z porz?dkami, posi?kami, pracami gospodarczymi, tematycznymi, a tak?e z czynno?ciami rekreacyjnymi. W godzinach porannych prowadzona jest toaleta, sprz?tanie pomieszcze?, ?niadanie oraz przygotowanie do udzia?u w zaj?ciach lekcyjnych. Podczas spo?ywania posi?ków dy?urni obs?uguj? kole?anki i kolegów, dbaj? o ?ad, porz?dek i kultur? przebywania w sto?ówce. Nad wszystkimi wychowankami czuwaj? dy?uruj?cy nauczyciele wychowawcy. Generalne porz?dki w grupach internackich przeprowadza si? raz w tygodniu. Podzielone odcinki pracy ka?dy wychowanek wykonuje samodzielnie. Wychowawca zwraca uwag? na kultur? i estetyk? realizacji zada?. Dziecko musi posi??? umiej?tno?? zaplanowania zaj??, przygotowania odpowiednich narz?dzi oraz samokontroli tak podczas wykonywania, jak i po zako?czeniu pracy. Zaj?cia ?wietlicowe, muzyczne, sportowe, rozrywkowe, artystyczne, gospodarstwa domowego organizowane s? w pomieszczeniach grup, w pracowni komputerowej, gospodarstwa domowego, pracowni plastycznej, ceramicznej, tkackiej, na boisku szkolnym w budynku szko?y. Zaj?cia ?wietlicowe nawi?zuj? do tematyki ?ycia codziennego i uroczysto?ci okoliczno?ciowych. W ramach edukacji informatycznej cz?sto wychowankowie korzystaj? z pracowni komputerowej. Du?? wag? przywi?zuje si? do rozwoju sprawno?ci i t??yzny fizycznej. Wdra?aj?c do aktywnego sp?dzania czasu wolnego propaguje si? spacery, wycieczki, biwaki i rajdy, zawody sportowe, zaj?cia w kó?ku sportowym i Sekcji Terenowej „Je?yki”, korzystaj?c z posiadanego zaplecza, jaki stanowi? zast?pcza sala gimnastyczna, boisko szkolne i plac zabaw. W czasie zaj?? popo?udniowych organizowane s? mi?dzygrupowe rozgrywki sportowe oraz zaj?cia rekreacyjno – ruchowe na ?wie?ym powietrzu. Wszystkie wy?ej wymienione zaj?cia poszerzaj? zasób wiadomo?ci dzieci, rozwijaj? sprawno?ci i umiej?tno?ci oraz wp?ywaj? na w?a?ciwe zachowanie i dobre samopoczucie wychowanków. Przez lata swojego istnienia wypracowano w O?rodku w?a?ciwe metody i formy pracy z dzie?mi. Ró?norodno?? zaj?? umo?liwia wychowankom wybór tych najbardziej odpowiednich dla siebie, zgodnie z w?asnymi predyspozycjami i zainteresowaniami. Czynny wypoczynek po zaj?ciach pozwala im na regeneracj? si? fizycznych i psychicznych oraz kszta?tuje i rozwija nie tylko uzdolnienia, ale tak?e dzia?alno?? poznawcz?, moraln?, artystyczn?, uczy wspó??ycia w grupie.

Specjalne o?rodki szkolno-wychowawcze s? jedn? z najbardziej rozpowszechnionych form opieki dla dzieci i m?odzie?y upo?ledzonych umys?owo. Placówki te przejmuj? cz??? zada? rodzicielskich, zapewniaj? wychowankom wszechstronne wychowanie i przygotowuj? ich do ?ycia zawodowego i spo?ecznego. Praca rewalidacyjna z dzie?mi i m?odzie?? upo?ledzon? umys?owo w stopniu umiarkowanym i znacznym obejmuje oddzia?ywanie w szkole w czasie lekcji oraz na zaj?ciach pozalekcyjnych w internacie i pozaszkolnych. Zaj?cia pozalekcyjne prowadzone w internacie maj? ró?norodny charakter, s? to zaj?cia ?wietlicowe, tematyczne, czytelnicze, kulturalno-rozrywkowe, rekreacyjno-sportowe, gospodarcze, plastyczne, taneczne, muzyczne, komputerowe, tkackie, dziewiarskie. Nale?y zauwa?y?, ?e trudno wydzieli? czyst? form? wymienionych rodzajów zaj??, zazwyczaj ka?de z nich zawiera elementy pozosta?ych. Ich du?a ró?norodno?? umo?liwia wychowankom dokonanie wyboru odpowiedniego dla siebie zaj?cia. Wszystkie wy?ej wymienione zaj?cia poszerzaj? zasób wiadomo?ci dzieci, rozwijaj? sprawno?ci i umiej?tno?ci oraz wp?ywaj? na w?a?ciwe zachowanie i dobre samopoczucie wychowanków. Atrakcyjn? form? zaj??, szczególnie lubian? przez dzieci s? zaj?cia kulturalno-rozrywkowe, czyli przede wszystkim ró?nego rodzaju gry i zabawy dydaktyczne, spotkania integracyjne, dyskoteki, imprezy rozrywkowe np. weso?e zawody, konkursy i turnieje sprawno?ciowe oraz wyjazdy do kina, teatru, na wystaw?, koncert, a tak?e wycieczki i spacery po??czone ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w najbli?szej okolicy i tej dalszej.

 
free pokerfree poker

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama