PDF Drukuj Email

1 lipca 1969r.

     Kuratorium Okr?gu Szkolnego w Kielcach powo?a?o Pa?stwowy Zak?ad Wychowawczy z zasadnicza szko?? zawodow? specjaln? w Bogumi?ku dla m?odzie?y upo?ledzonej umys?owo w stopniu lekkim. Jako siedzib? PZW otrzyma? dworek wybudowany w 1928r., 2 – pi?trowy budynek przeznaczony na internat (dawniej spe?nia? on role magazynu zbo?owego) budynek mieszkalny dla pracowników oraz ok. 3h zabytkowego parku. Zadaniem nowo zorganizowanej placówki by?o praktyczne przygotowanie m?odzie?y do pracy w gospodarstwach rolnych. S?u?y? temu celowi mia?o Pomocnicze Gospodarstwo Rolne. Pierwszym dyrektorem PZW zosta? Pan Jerzy Stecz Kierownikiem Pomocniczego Gospodarstwa Rolnego Pan Ryszard Tyjas Pierwsi wychowankowie przyj?ci zostali do zak?adu 16 pa?dziernika 1969r. Byli to uczniowie KL VI – 24 osoby. Wychowawc? tej klasy zosta? Pan Boles?aw Po?piech.

     Od dnia 15 listopada 1969r. obowi?zki dyrektora zak?adu przej?? Pan Józef Krawczyk. Z energi? i oddaniem zabra? si? do organizowania placówki. Wraz z kadr? pedagogiczn? i uczniami w?o?y? wiele wysi?ku w upi?kszanie terenu adaptowania pomieszcze? dla potrzeb szko?y i internatu. 1 wrze?nia 1970r. dyrektorem zak?adu zostaje Pan mgr Stanis?aw Szafra?ski. Podczas nowego podzia?a administracyjnego kraju w 1975r. PZW przechodzi pod opiek? Kuratorium O?wiaty w Cz?stochowie. Rok pó?niej w strukturze organizacyjnej PZW zacz??a funkcjonowa? I klasa tzw. „Szko?y ?ycia” dla dzieci upo?ledzonych umys?owo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ca?kowita reorganizacja Zak?adu nast?pi?a w 1979roku. Od tej pory stali?my si? pierwsz? „Szko?? ?ycia” z internatem na terenie woj. Cz?stochowskiego.

     Dwa lata pó?niej, po odej?ciu dotychczasowego dyrektora na emerytur? obowi?zki te przej??a Pani mgr Anna Wójcik – pe?ni?ca dotychczas obowi?zki kierownika internatu. Natomiast na stanowisko kierownika internatu powo?ano pani? Jolant? Brych. W tym czasie pod opiek? 18 osób z kadry pedagogicznej i 10 pracowników obs?ugi i administracji przebywa w PZW 45 wychowanków.

     Decyzj? Kuratora O?wiaty i Wychowania w Cz?stochowie z dnia 24 pa?dziernika 1984r. nast?puje zmiana nazwy z Pa?stwowego Zak?adu Wychowawczego na Specjalny O?rodek Szkolno Wychowawczy Nr.4 w Bogumi?ku. W strukturze organizacyjnej O?rodka funkcjonowa?a:

 • 8 – klasowa Szko?a ?ycia
 • jednoroczna Szko?a Przysposabiaj?ca do Zawodu
 • internat – koedukacyjny

     Patronat nad jednoroczn? Szko?? Przysposabiaj?c? do zawodu obj??a Spó?dzielnia Inwalidów „GALMET” w Szczekocinach. Mimo ci?g?ych remontów i przebudowy budynku szkolnego i internatu ze wzgl?dów architektonicznych nie mo?na by?o wygospodarowa? pomieszcze? na dodatkowe klasy, ?wietlice w internacie, sal? gimnastyczn?. W przepe?nionych klasach i grupach internackich, które nierzadko liczy?y po 12 – 14 dzieci trudno by?o o dobre i bezpieczne warunki do prowadzenia zaj?? dydaktyczno- wychowawczych. Dlatego te? ówczesna dyrektor O?rodka Pani Anna Wójcik w porozumieniu z Kuratorium O?wiaty i Wychowania w Cz?stochowie, podj??a decyzj? o zaadoptowaniu budynków gospodarczych pod warsztaty szkolne oraz rozbudow? klatki schodowej w internacie, co stworzy?oby dodatkow? powierzchni? u?ytkow?.

     W roku 1990 po odej?ciu Pani Anny Wójcik na emerytur?, obowi?zki dyrektora - Kuratorium O?wiaty i Wychowania w Cz?stochowie powierzy?o Panu mgr in?. Boles?awowi Po?piechowi. Pan dyrektor w pierwszych miesi?cach pracy zaj?? si? przede wszystkim modernizacja internatu, warsztatów szkolnych, wymian? instalacji elektrycznej i odgromowej w internacie. Dzi?ki tym przedsi?wzi?ciom internat zyska? trzy ?wietlice, gabinet lekarski, 2 izolatki i szatni?. Powi?kszone zosta?o równie? zaplecze kuchni. Ta modernizacja spowodowa?a, ?e budynek warunkowo móg? funkcjonowa? do pa?dziernika 2002r. Mimo tych zmian pan dyrektor rozpocz?? starania u ówczesnych w?adz o?wiatowych o rozpocz?cie prac zwi?zanych z budow? nowego budynku internatu.

     Jednak dzie? 21 czerwca 1991r. zmusi? go do od?o?enia tych planów na pó?niejszy okres. Dzie? ten to po?ar budynku szko?y. Dzi?ki pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium O?wiaty i Wychowania w Cz?stochowie , ówczesnego kuratora. Pana W?odzimierza Kolmana, dyrekcji wszystkich pracowników O?rodka oraz ludzi wielkiego serca, placówka mog?a funkcjonowa? bez ?adnej przerwy w zaj?ciach dydaktyczno – wychowawczych a spalony budynek szko?y zosta? odbudowany w ci?gu dwóch lat. W tym czasie z inicjatywy dyrektora Boles?awa Po?piecha powo?ana zostaje Rada O?rodka , w której sk?ad weszli w równej liczbie przedstawiciele kadry pedagogicznej i rodziców naszych wychowanków. Przewodnicz?ca Rady O?rodka zosta?a mgr Lena Nie?pielak , która pe?ni?a te funkcj? do jesieni 2003r. Dzi?ki pozyskaniu dodatkowych ?rodków przez dyrektora i Rad? O?rodka mo?liwe by?o uruchomienie gabinetu logopedycznego, gimnastyki korekcyjnej, pracowni gospodarstwa domowego, techniki a tak?e wyposa?enie w sprz?t rehabilitacyjny i sportowy szko?y i internatu.

     4 listopada 1993r. nast?pi?o uroczyste oddanie nowego budynku szko?y. Dzi?ki pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej szko?a zosta?a wyposa?ona w nowy sprz?t szkolny oraz pomoce dydaktyczne. Po odbudowaniu szko?y pan dyrektor ponownie podj?? starania o budow? nowego budynku internatu. W 1995r. na podstawie decyzji Kuratora W?odzimierza Kolmana zosta?o zlecone opracowanie dokumentacji technicznej ówczesnemu „Miasto Projekt” w Katowicach.

     W zwi?zku z trudn? sytuacja finansow? w O?wiacie w tym czasie, dokumentacja czeka?a dwa lata na rozpocz?cie jej realizacji. W latach 1995 – 1997 dyrektor O?rodka Boles?aw Po?piech w oparciu o przyznane ?rodki oraz roboty interwencyjne przyst?pi? do rozbudowy infrastruktury komunalnej na terenie placówki.

 • wybudowano oczyszczalni? ?cieków
 • wykonano uj?cie wody z zasilaniem wszystkich budynków o?rodka
 • wykonano systemem gospodarczym ogrodzenie terenu o?rodka
 • ocieplono dom nauczyciela

     W 1997r. po wy?onieniu w przetargu wykonawcy ówczesny kurator Pan Krzysztof Tabaka zawar? umow? na wykonanie fundamentów wraz z kanalizacj? wewn?trzn? z Firm? POLREM z Sosnowca. W pa?dzierniku 1998r. funkcj? kierownika internatu obejmuje Pan mgr Stanis?aw Wilgocki. Kierownik internatu powo?uje do dzia?ania wiele kó?ek zainteresowa?: muzyczne, plastyczne, techniczne, sportowe, dziewiarskie, a tak?e stara si? aby wyposa?y? internat w nowe meble, sprz?ty i pomoce dydaktyczne. W styczniu 1999r. po nowym podziale administracyjnym kraju, O?rodek przekazano ze wszystkimi jego problemami Powiatowi Cz?stochowskiemu. Przekazanie mi?dzy innymi rozpocz?tej inwestycji nie oznacza?o niestety przekazania pieni?dzy. Rok 1999 by? dla w?adz powiatowych rokiem bardzo trudnym. W?adze Powiatu musia?y upora? si? z ogromem problemów organizacyjnych mi?dzy innymi:

     Starostwo Powiatowe w Cz?stochowie to jedno z najwi?kszych Starostw w kraju jednak jego dochody w?asne s? znikome. Od 1 wrze?nia 1999r. Rada Powiatu w Cz?stochowie powo?uje w strukturze organizacyjnej O?rodka na podstawie reformy systemu o?wiaty:

 • 6 – letni? szko?? podstawow?
 • 3 – letnie gimnazjum
 • oraz internat.

     Ówczesne w?adze Powiatu Cz?stochowskiego - Starostowie – Pan Wies?aw B?k i Pan Henryk Przech mimo trudnej sytuacji finansowej, kieruj?c si? trosk? o dobro dzieci i tak ju? pokrzywdzonych przez los, a tak?e – o czym jeste?my przekonani i czego jeste?my ?wiadomi, losem pracuj?cych tu ludzi – podejmuj? decyzj? o kontynuowaniu budowy. Przedstawiaj? ten problem w 2000r. na posiedzeniu Zarz?du Powiatu, stosownym Komisjom, Radzie Powiatu i po pozytywnych uchwa?ach tych organów decyduj? si? na zaci?gni?cie kredytu w wysoko?ci jednego miliona z?otych. Mimo zaci?gni?tego kredytu Starostwo Powiatowe wspólnie z dyrektorem O?rodka czynili starania o pozyskanie dalszych funduszy na t? inwestycj?. Ze wzgl?du na ogromne trudno?ci w pozyskiwaniu dodatkowych ?rodków finansowych w grudniu 2000r. odby?o si? wyjazdowe posiedzenie Zarz?du Powiatu w Bogumi?ku. Na tym posiedzeniu podj?to decyzj? o kontynuowaniu rozpocz?tej inwestycji, jednak z pewnymi zmianami – zrezygnowano z budowy jednej kondygnacji oraz budowy oddzielnego budynku kot?owni. Podj?ta przez Zarz?d Powiatu decyzja wp?yn??a na przyspieszenie dalszych prac budowlanych.

     Jeszcze w grudniu 2000r. zosta? rozpisany przetarg na budow? stanu surowego zamkni?tego, który wygra?a firma ENERGOPOL z Cz?stochowy. Etap ten zosta? zako?czony w 2001r.. W tym samym roku rozpisano przetarg na kolejny etap, to znaczy na prace wyko?czeniowe budynku. Wykonawca tego zadania zosta?a Budowlana Spó?dzielnia Pracy w K?obucku. W tym okresie Powiat robi? wszystko, aby pozyska? dodatkowe pieni?dze na doko?czenie inwestycji. Zabiegi mimo pocz?tkowego zastoju w tej sprawie na szcz??cie okaza?y si? skuteczne.

     W 2001r. Zarz?d Województwa ?l?skiego podj?? decyzj? o przyznaniu na 2002r.w ramach kontraktu wojewódzkiego ?rodków w wysoko?ci 1 miliona z?otych na doko?czenie inwestycji w Bogumi?ku.

     W 2002r. w ramach nawi?zanej wspó?pracy z Powiatem Jeziora Bode?skiego w Niemczech Starostwo Powiatowe w Cz?stochowie otrzyma?o 120 tys. Euro, które w ca?o?ci przeznaczy?o na doko?czenie budowy internatu. Ta bezinteresowna pomoc naszych przyjació? z Niemiec w znacznym stopniu wp?yn??a na zako?czenie tej trudnej i mozolnej inwestycji. Poniesiony trud oraz zaanga?owanie wielu instytucji, osób przynios?o wymierny efekt w postaci nowego budynku internatu – pi?knego, przestronnego, funkcjonalnego, dostosowanego do zamieszkania osób niepe?nosprawnych. Obiekt ten ma 1600 m2 powierzchni u?ytkowej. Na jego terenie zlokalizowano 7 segmentów mieszkalnych typu rodzinkowego dla siedmiu grup wychowawczych. Ka?dy segment sk?ada si? z dwóch sypialni, ?wietlicy, ?azienki, toalety. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepe?nosprawnych: nie ma barier ani progów. Ca?o?? dope?nia obszerne zaplecze kuchenne, sto?ówka i w?ze? sanitarny.

     Uroczysto?? otwarcia nowego budynku internatu odby?a si? 18 pa?dziernika 2002r. Zgromadzi?a wielu wspania?ych go?ci w tym: przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w?adz wojewódzkich, Kuratorium O?wiaty w Katowicach, Delegatury w Cz?stochowie, w?adz powiatowych, gminnych, przyjació? z Niemiec, dyrektorów szkó?, placówek, opieki spo?ecznej, przedstawicieli ró?nych organizacji, instytucji, zak?adów pracy, ko?cio?a katolickiego, sponsorów, rodziców, a tak?e by?ych pracowników O?rodka, jak równie? dziennikarzy telewizyjnych i prasowych.

     W styczniu 2003r. Powiat Cz?stochowski zakupi? tereny wraz z zabudowaniami po by?ej Spó?dzielni Rolniczej w Bogumi?ku z przeznaczeniem na baz? do zaj?? rewalidacyjnych z zakresu hipoterapii dla naszych wychowanków a z czasem dla osób z zewn?trz.

     29 sierpnia 2003r. ?egnali?my uroczy?cie odchodz?cego na emerytur? mgr in?. Boles?awa Po?piecha – dotychczasowego dyrektora O?rodka w obecno?ci przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Cz?stochowie, wszystkich pracowników oraz przedstawicieli rodziców.

     Od 1 wrze?nia 2003r. obowi?zki dyrektora obj??a nasza kole?anka – mgr Lena Nie?pielak. Kierownikiem internatu pozostaje w dalszym ci?gu mgr Stanis?aw Wilgocki. Pani dyrektor kontynuuje zasadnicze kierunki pracy obrane przez jej poprzednika. Postawi?a sobie za cel doprowadzenie w jak najszybszym czasie do uruchomienia bazy pod hipoterapi?, zakup koni i rozpocz?cie zaj?? rewalidacyjnych z tego zakresu dla naszych wychowanków. W przypadku dzieci niepe?nosprawnych intelektualnie z dodatkowymi deficytami rozwojowymi taki rodzaj terapii jest bardzo wskazany. W?a?nie ko? sprawia, ?e jest to wyj?tkowa metoda terapeutyczna daj?ca niespotykane w innych terapiach mo?liwo?ci.

Dzi?ki hipoterapii nast?puje:

 • zmniejszenie zaburze? równowagi i poprawa reakcji obronnych organizmu,
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka

     W lutym Pani dyrektor przeprowadzi?a wst?pne rozmowy ze sponsorem, który zobowi?za? si?, ?e we w?asnym zakresie przeprowadzi modernizacj? budynku-obory na stajni? dla koni. W kwietniu 2004r. sponsor zako?czy? prace budowlane . Pozosta?e prace remontowe w tym obiekcie zosta?y wykonane sposobem gospodarczym przez etatowych pracowników O?rodka oraz trzech pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych w ramach wspó?pracy z Powiatowym Biurem Pracy - Filia w Koniecpolu.

     29 maja 2004 roku Starosta Cz?stochowski in?. Mieczys?aw Chudzik wspólnie z Wójtem Gminy Przyrów panem Robertem Nowakiem zorganizowali bal charytatywny w Gimnazjum w Przyrowie, z którego dochód zosta? przeznaczony na potrzeby trzech placówek: Domów Dziecka we Wrzosowej i Chorzenicach oraz naszego O?rodka. Dzi?ki ?rodkom finansowym uzyskanym z balu charytatywnego oraz sponsora firmy DOMEX z Cz?stochowy by?o mo?liwe zakupienie dwóch koni do hipoterapii. W okresie wakacji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Remont i Wyposa?enie Szkó? i ?wietlic województwa ?l?skiego z udzia?em tak?e ?rodków w?asnych Starostwa Powiatowego w Cz?stochowie w budynku szko?y zosta?a wymieniona wyk?adzina pod?ogowa oraz drzwi do sal lekcyjnych. Firma DELITE z Cz?stochowy która realizowa?a ten program zasponsorowa?a tak?e modernizacj? pracowni gospodarstwa domowego.

     1 wrze?nia 2004r. – na mocy uchwa?y Rady Powiatu w Cz?stochowie w strukturze organizacyjnej O?rodka zosta?a powo?ana jeszcze jedna jednostka organizacyjna Szko?a Specjalna Przysposabiaj?ca do Pracy. Jeste?my z tego bardzo dumni. Dotychczas absolwenci szko?y podstawowej a potem gimnazjum dla uczniów z upo?ledzeniem umys?owym w stopniu umiarkowanym i znacznym pozbawieni byli mo?liwo?ci kontynuowania nauki na poziomie zawodowym. Obecnie maj? ju? tak? mo?liwo??. Program tej szko?y w miar? wszechstronnie b?dzie przygotowywa? absolwentów do wype?niania obowi?zków osób pomagaj?cych w pracach ogrodniczych, domowych i w prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych.

     Powo?anie Szko?y Specjalnej Przysposabiaj?cej do Pracy otwiera nowy rozdzia? w roku jubileuszu 35 – lecia istnienia Specjalnego O?rodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumi?ku.

Spisa?a Lena Nie?pielak

 
free pokerfree poker

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama