PDF Drukuj Email

1 lipca 1969r.

     Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach powołało Państwowy Zakład Wychowawczy z zasadnicza szkołą zawodową specjalną w Bogumiłku dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim. Jako siedzibę PZW otrzymał dworek wybudowany w 1928r., 2 – piętrowy budynek przeznaczony na internat (dawniej spełniał on role magazynu zbożowego) budynek mieszkalny dla pracowników oraz ok. 3h zabytkowego parku. Zadaniem nowo zorganizowanej placówki było praktyczne przygotowanie młodzieży do pracy w gospodarstwach rolnych. Służyć temu celowi miało Pomocnicze Gospodarstwo Rolne. Pierwszym dyrektorem PZW został Pan Jerzy Stecz Kierownikiem Pomocniczego Gospodarstwa Rolnego Pan Ryszard Tyjas Pierwsi wychowankowie przyjęci zostali do zakładu 16 października 1969r. Byli to uczniowie KL VI – 24 osoby. Wychowawcą tej klasy został Pan Bolesław Pośpiech.

     Od dnia 15 listopada 1969r. obowiązki dyrektora zakładu przejął Pan Józef Krawczyk. Z energią i oddaniem zabrał się do organizowania placówki. Wraz z kadrą pedagogiczną i uczniami włożył wiele wysiłku w upiększanie terenu adaptowania pomieszczeń dla potrzeb szkoły i internatu. 1 września 1970r. dyrektorem zakładu zostaje Pan mgr Stanisław Szafrański. Podczas nowego podziała administracyjnego kraju w 1975r. PZW przechodzi pod opiekę Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Rok później w strukturze organizacyjnej PZW zaczęła funkcjonować I klasa tzw. „Szkoły Życia” dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Całkowita reorganizacja Zakładu nastąpiła w 1979roku. Od tej pory staliśmy się pierwszą „Szkołą Życia” z internatem na terenie woj. Częstochowskiego.

     Dwa lata później, po odejściu dotychczasowego dyrektora na emeryturę obowiązki te przejęła Pani mgr Anna Wójcik – pełniąca dotychczas obowiązki kierownika internatu. Natomiast na stanowisko kierownika internatu powołano panią Jolantę Brych. W tym czasie pod opieką 18 osób z kadry pedagogicznej i 10 pracowników obsługi i administracji przebywa w PZW 45 wychowanków.

     Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Częstochowie z dnia 24 października 1984r. następuje zmiana nazwy z Państwowego Zakładu Wychowawczego na Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr.4 w Bogumiłku. W strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonowała:

 • 8 – klasowa Szkoła Życia
 • jednoroczna Szkoła Przysposabiająca do Zawodu
 • internat – koedukacyjny

     Patronat nad jednoroczną Szkołą Przysposabiającą do zawodu objęła Spółdzielnia Inwalidów „GALMET” w Szczekocinach. Mimo ciągłych remontów i przebudowy budynku szkolnego i internatu ze względów architektonicznych nie można było wygospodarować pomieszczeń na dodatkowe klasy, świetlice w internacie, sali gimnastyczną. W przepełnionych klasach i grupach internackich, które nierzadko liczyły po 12 – 14 dzieci trudno było o dobre i bezpieczne warunki do prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Dlatego też ówczesna dyrektor Ośrodka Pani Anna Wójcik w porozumieniu z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie, podjęła decyzję o zaadoptowaniu budynków gospodarczych pod warsztaty szkolne oraz rozbudowę klatki schodowej w internacie, co stworzyłoby dodatkową powierzchnię użytkową.

     W roku 1990 po odejściu Pani Anny Wójcik na emeryturę, obowiązki dyrektora - Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie powierzyło Panu mgr inż. Bolesławowi Pośpiechowi. Pan dyrektor w pierwszych miesiącach pracy zajął się przede wszystkim modernizacja internatu, warsztatów szkolnych, wymian? instalacji elektrycznej i odgromowej w internacie. Dzięki tym przedsięwzięciom internat zyskał trzy świetlice, gabinet lekarski, 2 izolatki i szatnię. Powiększone zostało również zaplecze kuchni. Ta modernizacja spowodowała, że budynek warunkowo mógł funkcjonować do października 2002r. Mimo tych zmian pan dyrektor rozpocz?ął starania u ówczesnych władz oświatowych o rozpoczęcie prac związanych z budową nowego budynku internatu.

     Jednak dzień 21 czerwca 1991r. zmusił go do odłożenia tych planów na późniejszy okres. Dzień ten to pożar budynku szkoły. Dzięki pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie , ówczesnego kuratora. Pana Włodzimierza Kolmana, dyrekcji wszystkich pracowników Ośrodka oraz ludzi wielkiego serca, placówka mogła funkcjonować bez żadnej przerwy w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych a spalony budynek szkoły został odbudowany w ciągu dwóch lat. W tym czasie z inicjatywy dyrektora Bolesława Pośpiecha powołana zostaje Rada Ośrodka , w której skład weszli w równej liczbie przedstawiciele kadry pedagogicznej i rodziców naszych wychowanków. Przewodnicząca Rady Ośrodka została mgr Lena Nieśpielak , która pełniła te funkcję do jesieni 2003r. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków przez dyrektora i Radę Ośrodka możliwe było uruchomienie gabinetu logopedycznego, gimnastyki korekcyjnej, pracowni gospodarstwa domowego, techniki a także wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i sportowy szkoły i internatu.

     4 listopada 1993r. nastąpiło uroczyste oddanie nowego budynku szkoły. Dzięki pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła została wyposażona w nowy sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne. Po odbudowaniu szkoły pan dyrektor ponownie podjął starania o budowę nowego budynku internatu. W 1995r. na podstawie decyzji Kuratora Włodzimierza Kolmana zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej ówczesnemu „Miasto Projekt” w Katowicach.

     W związku z trudną sytuacja finansową w Oświacie w tym czasie, dokumentacja czekała dwa lata na rozpoczęcie jej realizacji. W latach 1995 – 1997 dyrektor Ośrodka Bolesław Pośpiech w oparciu o przyznane środki oraz roboty interwencyjne przystąpił do rozbudowy infrastruktury komunalnej na terenie placówki.

 • wybudowano oczyszczalnię ścieków
 • wykonano ujęcie wody z zasilaniem wszystkich budynków ośrodka
 • wykonano systemem gospodarczym ogrodzenie terenu ośrodka
 • ocieplono dom nauczyciela

     W 1997r. po wyłonieniu w przetargu wykonawcy ówczesny kurator Pan Krzysztof Tabaka zawarł umowę na wykonanie fundamentów wraz z kanalizację wewnętrzną z Firmą POLREM z Sosnowca. W październiku 1998r. funkcję kierownika internatu obejmuje Pan mgr Stanisław Wilgocki. Kierownik internatu powołuje do działania wiele kółek zainteresowań: muzyczne, plastyczne, techniczne, sportowe, dziewiarskie, a także stara się aby wyposażyć internat w nowe meble, sprzęty i pomoce dydaktyczne. W styczniu 1999r. po nowym podziale administracyjnym kraju, Ośrodek przekazano ze wszystkimi jego problemami Powiatowi Częstochowskiemu. Przekazanie między innymi rozpoczętej inwestycji nie oznaczało niestety przekazania pieniędzy. Rok 1999 był dla władz powiatowych rokiem bardzo trudnym. Władze Powiatu musiały uporać się z ogromem problemów organizacyjnych między innymi:

     Starostwo Powiatowe w Częstochowie to jedno z największych Starostw w kraju jednak jego dochody własne są znikome. Od 1 września 1999r. Rada Powiatu w Częstochowie powołuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka na podstawie reformy systemu oświaty:

 • 6 – letnią szkołą podstawową
 • 3 – letnie gimnazjum
 • oraz internat.

     Ówczesne władze Powiatu Częstochowskiego - Starostowie – Pan Wiesław Bąk i Pan Henryk Przech mimo trudnej sytuacji finansowej, kierując się troską o dobro dzieci i tak już pokrzywdzonych przez los, a także – o czym jesteśmy przekonani i czego jesteśmy świadomi, losem pracujących tu ludzi – podejmują decyzję o kontynuowaniu budowy. Przedstawiają ten problem w 2000r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu, stosownym Komisjom, Radzie Powiatu i po pozytywnych uchwa?ach tych organów decyduj? si? na zaci?gni?cie kredytu w wysoko?ci jednego miliona z?otych. Mimo zaci?gni?tego kredytu Starostwo Powiatowe wspólnie z dyrektorem O?rodka czynili starania o pozyskanie dalszych funduszy na t? inwestycj?. Ze wzgl?du na ogromne trudno?ci w pozyskiwaniu dodatkowych ?rodków finansowych w grudniu 2000r. odby?o si? wyjazdowe posiedzenie Zarz?du Powiatu w Bogumi?ku. Na tym posiedzeniu podj?to decyzj? o kontynuowaniu rozpocz?tej inwestycji, jednak z pewnymi zmianami – zrezygnowano z budowy jednej kondygnacji oraz budowy oddzielnego budynku kot?owni. Podj?ta przez Zarz?d Powiatu decyzja wp?yn??a na przyspieszenie dalszych prac budowlanych.

     Jeszcze w grudniu 2000r. zosta? rozpisany przetarg na budow? stanu surowego zamkni?tego, który wygra?a firma ENERGOPOL z Cz?stochowy. Etap ten zosta? zako?czony w 2001r.. W tym samym roku rozpisano przetarg na kolejny etap, to znaczy na prace wyko?czeniowe budynku. Wykonawca tego zadania zosta?a Budowlana Spó?dzielnia Pracy w K?obucku. W tym okresie Powiat robi? wszystko, aby pozyska? dodatkowe pieni?dze na doko?czenie inwestycji. Zabiegi mimo pocz?tkowego zastoju w tej sprawie na szcz??cie okaza?y si? skuteczne.

     W 2001r. Zarz?d Województwa ?l?skiego podj?? decyzj? o przyznaniu na 2002r.w ramach kontraktu wojewódzkiego ?rodków w wysoko?ci 1 miliona z?otych na doko?czenie inwestycji w Bogumi?ku.

     W 2002r. w ramach nawi?zanej wspó?pracy z Powiatem Jeziora Bode?skiego w Niemczech Starostwo Powiatowe w Cz?stochowie otrzyma?o 120 tys. Euro, które w ca?o?ci przeznaczy?o na doko?czenie budowy internatu. Ta bezinteresowna pomoc naszych przyjació? z Niemiec w znacznym stopniu wp?yn??a na zako?czenie tej trudnej i mozolnej inwestycji. Poniesiony trud oraz zaanga?owanie wielu instytucji, osób przynios?o wymierny efekt w postaci nowego budynku internatu – pi?knego, przestronnego, funkcjonalnego, dostosowanego do zamieszkania osób niepe?nosprawnych. Obiekt ten ma 1600 m2 powierzchni u?ytkowej. Na jego terenie zlokalizowano 7 segmentów mieszkalnych typu rodzinkowego dla siedmiu grup wychowawczych. Ka?dy segment sk?ada si? z dwóch sypialni, ?wietlicy, ?azienki, toalety. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepe?nosprawnych: nie ma barier ani progów. Ca?o?? dope?nia obszerne zaplecze kuchenne, sto?ówka i w?ze? sanitarny.

     Uroczysto?? otwarcia nowego budynku internatu odby?a si? 18 pa?dziernika 2002r. Zgromadzi?a wielu wspania?ych go?ci w tym: przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w?adz wojewódzkich, Kuratorium O?wiaty w Katowicach, Delegatury w Cz?stochowie, w?adz powiatowych, gminnych, przyjació? z Niemiec, dyrektorów szkó?, placówek, opieki spo?ecznej, przedstawicieli ró?nych organizacji, instytucji, zak?adów pracy, ko?cio?a katolickiego, sponsorów, rodziców, a tak?e by?ych pracowników O?rodka, jak równie? dziennikarzy telewizyjnych i prasowych.

     W styczniu 2003r. Powiat Cz?stochowski zakupi? tereny wraz z zabudowaniami po by?ej Spó?dzielni Rolniczej w Bogumi?ku z przeznaczeniem na baz? do zaj?? rewalidacyjnych z zakresu hipoterapii dla naszych wychowanków a z czasem dla osób z zewn?trz.

     29 sierpnia 2003r. ?egnali?my uroczy?cie odchodz?cego na emerytur? mgr in?. Boles?awa Po?piecha – dotychczasowego dyrektora O?rodka w obecno?ci przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Cz?stochowie, wszystkich pracowników oraz przedstawicieli rodziców.

     Od 1 wrze?nia 2003r. obowi?zki dyrektora obj??a nasza kole?anka – mgr Lena Nie?pielak. Kierownikiem internatu pozostaje w dalszym ci?gu mgr Stanis?aw Wilgocki. Pani dyrektor kontynuuje zasadnicze kierunki pracy obrane przez jej poprzednika. Postawi?a sobie za cel doprowadzenie w jak najszybszym czasie do uruchomienia bazy pod hipoterapi?, zakup koni i rozpocz?cie zaj?? rewalidacyjnych z tego zakresu dla naszych wychowanków. W przypadku dzieci niepe?nosprawnych intelektualnie z dodatkowymi deficytami rozwojowymi taki rodzaj terapii jest bardzo wskazany. W?a?nie ko? sprawia, ?e jest to wyj?tkowa metoda terapeutyczna daj?ca niespotykane w innych terapiach mo?liwo?ci.

Dzi?ki hipoterapii nast?puje:

 • zmniejszenie zaburze? równowagi i poprawa reakcji obronnych organizmu,
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka

     W lutym Pani dyrektor przeprowadzi?a wst?pne rozmowy ze sponsorem, który zobowi?za? si?, ?e we w?asnym zakresie przeprowadzi modernizacj? budynku-obory na stajni? dla koni. W kwietniu 2004r. sponsor zako?czy? prace budowlane . Pozosta?e prace remontowe w tym obiekcie zosta?y wykonane sposobem gospodarczym przez etatowych pracowników O?rodka oraz trzech pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych w ramach wspó?pracy z Powiatowym Biurem Pracy - Filia w Koniecpolu.

     29 maja 2004 roku Starosta Cz?stochowski in?. Mieczys?aw Chudzik wspólnie z Wójtem Gminy Przyrów panem Robertem Nowakiem zorganizowali bal charytatywny w Gimnazjum w Przyrowie, z którego dochód zosta? przeznaczony na potrzeby trzech placówek: Domów Dziecka we Wrzosowej i Chorzenicach oraz naszego O?rodka. Dzi?ki ?rodkom finansowym uzyskanym z balu charytatywnego oraz sponsora firmy DOMEX z Cz?stochowy by?o mo?liwe zakupienie dwóch koni do hipoterapii. W okresie wakacji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Remont i Wyposa?enie Szkó? i ?wietlic województwa ?l?skiego z udzia?em tak?e ?rodków w?asnych Starostwa Powiatowego w Cz?stochowie w budynku szko?y zosta?a wymieniona wyk?adzina pod?ogowa oraz drzwi do sal lekcyjnych. Firma DELITE z Cz?stochowy która realizowa?a ten program zasponsorowa?a tak?e modernizacj? pracowni gospodarstwa domowego.

     1 wrze?nia 2004r. – na mocy uchwa?y Rady Powiatu w Cz?stochowie w strukturze organizacyjnej O?rodka zosta?a powo?ana jeszcze jedna jednostka organizacyjna Szko?a Specjalna Przysposabiaj?ca do Pracy. Jeste?my z tego bardzo dumni. Dotychczas absolwenci szko?y podstawowej a potem gimnazjum dla uczniów z upo?ledzeniem umys?owym w stopniu umiarkowanym i znacznym pozbawieni byli mo?liwo?ci kontynuowania nauki na poziomie zawodowym. Obecnie maj? ju? tak? mo?liwo??. Program tej szko?y w miar? wszechstronnie b?dzie przygotowywa? absolwentów do wype?niania obowi?zków osób pomagaj?cych w pracach ogrodniczych, domowych i w prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych.

     Powo?anie Szko?y Specjalnej Przysposabiaj?cej do Pracy otwiera nowy rozdzia? w roku jubileuszu 35 – lecia istnienia Specjalnego O?rodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumi?ku.

Spisa?a Lena Nie?pielak

 
free pokerfree poker

LogowanieKto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Przyjaciele Ośrodka

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama